„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

 

 

26 stycznia 2018 roku Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ” (umowa nr nr POIS.02.03.00-00-0088/17-00). Projekt otrzymał wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracji Gdańsk, w miejscowościach położonych na terenie Gminy Żukowo: Żukowie, Borkowie, Pępowie, Baninie, Tuchomiu, Chwaszczynie oraz w Rębiechowie, Czaplach i Leźnie.

 

Osiągnięcie celu możliwe będzie poprzez realizację pełnego wariantu inwestycyjnego składającego się z 7 zadań, które łącznie obejmują:

 

- budowę 82,6 km sieci kanalizacyjnej,

- budowę 43 m i modernizację 2,78 km wadliwych odcinków sieci wodociągowej,

- budowę 6 zbiorników na wodę w miejscowościach Chwaszczyno, Banino i Skrzeszewo,

- zakup specjalistycznego taboru do eksploatacji sieci.

 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia możliwość przyłączenia do systemu kanalizacyjnego zyska ok. 3239 mieszkańców Gminy. Budowa sieci wodociągowej umożliwi podłączenie planowanej przepompowni ścieków, a budowa 6 zbiorników podnoszenia ciśnienia wody pitnej w Chwaszczynie, Baninie i Skrzeszewie poprawi dostawę wody w miejscowościach zamieszkiwanych łącznie przez 15 534 osób. Planowanym efektem projektu jest również oszczędności wody w ilości ok. 450m³/rok poprzez naprawę awaryjnych odcinków sieci wodociągowej o długości 2,79km. Realizacja projektu potrwa do końca 2020 roku.

 

Wartość projektu wynosi 87 116 837, 98 zł.

 

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich w ramach POIŚ wynosi 45 227 949,25 zł.

 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INWESTYCJI:

 

l.p.

ZADANIA

Mapy - pobierz

1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Żukowo, Borkowo

 

1.1.

Część I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w zakresie Części I – Żukowo, Borkowo, Zadanie 1 – Żukowo – rejon ul. Jabłoniowej, obszar pomiędzy ulicami Batorego i Prusa

mapa.1,mapa.2,mapa.3 mapa.4 ,  mapa.5 .

1.2.

 

Część i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w zakresie Części i – Żukowo, Borkowo, Zadanie 2 – Borkowo – rejon ul. Nowowiejskiej, Pod Elżbietowo, Głębokiej i ulic przyległych oraz po drugiej stronie ul. Kartuskiej, ulice: Spacerowa, Radosna, Kolonijna, Polna

mapa.1,mapa.2,mapa.3

mapa.4,mapa.5,mapa.6

mapa.7,mapa.8,mapa.9

1.3.

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej rejon ul. Kartuskiej i Spacerowej w Borkowie

        mapa.1 .

1.4.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Borkowie; rejon ul. Nowowiejskiej i Elżbietańskiej

        mapa.1 .

2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Pępowo

2.1.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Pępowie: Zad. 1 rejon ul. Świerkowej, Modrzewiowej, Lipowej, Gdańskiej, Armii Krajowej

    mapa.1,mapa.2 .

2.2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Pępowie: Zad. 2 rejon ul. Słoneczne Tarasy, Armii Krajowej

         mapa.1 .

2.3.

Część II – Pępowo - ulice Gdańska, Lipowa, Staszica, Chłopska, Górna oraz ulice do nich przyległe

         mapa.1

         mapy.2

3

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Banino

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Banino w obrębie ulic: Diamentowej, Cyprysowej, Jagodowej, Świerkowej, Jesionowej, Balladyny, Lawendowej, Malinowej, Leśnej, Kolejowej i Lipowej

mapa.1,mapa.2,mapa.3

mapa.4,mapa.5,mapa.6

mapa.7,mapa.8,mapa.9

4

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Tuchom

4.

Części IV – Tuchom lewa strona Tuchomia od ul. Słonecznej do ul. Ogrodowej oraz ul. Jeziorna, ul. Widokowa i ul. Wodnika, z włączeniem nowoprojektowanej sieci do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie

m1,m2,m3,m4,m5,m6,

m7,m8,m9,m10,m11,

m12,m13,m14,m15,

m16,m17,m18,m19,

m20,m21.

5

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żukowo dla części m. Rębiechowo, Czaple i Leźno

5.1.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Rębiechowo, Czaple i Leźno z odprowadzeniem ścieków do kolektora w Czaplach (etap I)

m1,m2,m3,m4,m5,m6,

m7,m8,m9,m10,m11,

m12,m13.

5.2.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Rębiechowo, Czaple i Leźno z odprowadzeniem ścieków do kolektora w Czaplach (etap II)

m1,m2,m3,m4,m5,m6,

m7,m8,m9,m10,m11.

6

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Chwaszczyno. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej

6.1.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Chwaszczyno

 mapa.1,mapa.2,mapa.3

 mapa.4 .

6.2.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chwaszczyno

           mapa.1.

6.3.

Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Polna i Rewerenda w Chwaszczynie

     mapa.1 , mapa.2 .

7

Budowa zbiorników do podnoszenia ciśnienia w m. Banino, Chwaszczyno, Skrzeszewo

7.1.

Budowa zbiorników na wodę wraz z infrastrukturą w m. Banino

 

7.2.

Budowa zbiorników na wodę wraz z infrastrukturą w m. Chwaszczyno

 

7.3.

Budowa zbiorników na wodę wraz z infrastrukturą w m. Skrzeszewo

 

 

 

1. Harmonogram realizacji projektu – aktualizacja 06.05.2020 r

2. Harmonogram realizacji projektu – aktualizacja 31.12.2020 r

3. Harmonogram realizacji projektu – aktualizacja 25.10.2021 r

4. Harmonogram realizacji projektu – aktualizacja 10.03.2022 r

5. Harmonogram realizacji projektu – aktualizacja 14.11.2022 r