Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

- rozszerzenie zakresu projektu

 

18 września 2018 roku Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”.

Aneks obejmuje rozszerzenie zakresu projektu poprzez dodanie zadania pn.:

„Przebudowa przepompowni ścieków, ciągu technologicznego podczyszczania ścieków na dopływie do przepompowni kolektora grawitacyjnego oraz punktu zlewnego na terenie przepompowni głównej w Żukowie”.

Przepompownia ścieków w Żukowie jest główną przepompownią na terenie Gminy Żukowo, przyjmującą ścieki z terenu całej gminy. Wstępnie podczyszczone ścieki są przetłaczane kolektorami do oczyszczalni ścieków „Wschód” w Gdańsku.

Powyższa inwestycja jest niezbędna, ponieważ stan istniejącej przepompowni jest niezadowalający a urządzenia są w znacznym stopniu wyeksploatowane i wymagają wymiany, wynikiem czego są uciążliwe zapachy dla okolicznych mieszkańców i samych pracowników. Realizacja inwestycji przyczyni się do znacznej poprawy jakości środowiska i jakości życia na terenie objętym przedmiotowym działaniem oraz okolicy.

 

  

Termin rozpoczęcia i zakończenia prac dotyczących modernizacji przepompowni przewiduje się na lata 2018-2019.

Dofinansowanie zadania z UE wynosi: 1 714 589,09 zł