Komunikat w sprawie zakazu wprowadzania wód opadowych, roztopowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. przypomina, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.) zabronione jest wprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej poprzez podłączenie rur spustowych, kratek czy wpustów do instalacji kanalizacyjnej, czy też otwieranie studzienek kanalizacyjnych w celu odprowadzenia wody deszczowej z posesji są działaniami zakazanymi przepisami prawa. Wody opadowe i roztopowe powinny być zagospodarowane w obrębie własnej nieruchomości (można je gromadzić np. w oczkach wodnych, studniach chłonnych, zbiornikach podziemnych i naziemnych itp.) lub odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Spółka obserwuje zwiększony napływ wód opadowych do kanalizacji sanitarnej zwłaszcza podczas ulewnych opadów  deszczu. Urządzenia przepompowni oraz sieć kanalizacyjna nie są w stanie odebrać tak dużej ilości gwałtownie napływających wód opadowych co prowadzi do podtopień urządzeń i występowania poważnych awarii, doprowadzając do zalewania posesji, piwnic, czy też mieszkańców innych położonych niżej budynków. Powoduje to także coraz wyższe koszty zużycia energii elektrycznej związanej z przepompowywaniem dodatkowej ilości wód deszczowych oraz zużyciem i remontami urządzeń (pomp) w związku ze zwiększeniem ilości zanieczyszczeń stałych (głównie piasku).

W związku z powyższym zawiadamiamy, że Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. na terenie całej gminy od kwietnia 2024 roku wznawia kontrole sieci i wykrywanie nielegalnych podłączeń wód opadowych. Prace te będą prowadzone z wykorzystaniem urządzenia zadymiającego – wytwornica dymu produkuje białą mgłę z roztworu płynu z odpowiednimi atestami do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych ( takiego samego jakiego używa się np. do efektów specjalnych podczas koncertów lub przedstawień teatralnych). Wytwarzany dym jest bezwonny i nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt. Pragniemy podkreślić, że celem tych działań nie jest karanie, lecz ochrona interesów wszystkich mieszkańców gminy kierując się dobrem tych odbiorców, których nieruchomości są zalewane w wyniku niedozwolonych praktyk.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU UE

Informujemy, iż zrealizowano wszystkie zadania w ramach projektu pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I”.

W ramach projektu powstało łącznie 140,6 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żukowo, przebudowano przepompownie ścieków w Żukowie, Baninie oraz Leźnie, wybudowano zbiorniki retencyjne wody pitnej w Baninie, Chwaszczynie i Skrzeszewie, zmodernizowano sieć wodociągową w Chwaszczynie.

Wartość projektu - 126,4 mln złotych

Dofinansowanie z UE -  65,3 mln  złotych

Pożyczka z NFOŚiGW - 13,4 mln złotych

Więcej informacji na stronie: https://www.skzukowo.pl/projekt-unijny/druki-do-pobrania/druki-do-pobrania-11 

 preview

Pępowo część 7 - podłączenie do kanalizacji sanitarnej

Informujemy, że od dnia 22.01.2024r nastąpi możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej mieszkańców miejscowości Pępowo zamieszkałych przy ul. Leśnej. Właściciele nieruchomości mogą zgłosić zamiar podłączenia do systemu kanalizacyjnego. Po złożeniu wniosku (Wniosek o podłączenie do kanalizacji) w siedzibie Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. należy umówić się z przedstawicielem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na odbiór w otwartym wykopie w godzinach 7:30 - 15:30 pod nr telefonu 600-043-627.
Do odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej należy przedłożyć oryginał pomiaru powykonawczego. 
Powyższa procedura dotyczy nieruchomości dla których wykonane zostało podłączenie do granicy działki. W przypadku pozostałych nieruchomości należy wystąpić do Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia.

Mapa poglądowa

Informacja dla mieszkańców Gminy Żukowo

SKŻ, odnosząc się do  nieprawdziwych informacji, w kwestii funkcjonowania punktu zlewnego oraz odbierania nieczystości ze zbiorników bezodpływowych, które stają się przyczyną niepokoju mieszkańców i coraz liczniejszych komentarzy w mediach społecznościowych, wyjaśnia: 

SKŻ odstąpiła od świadczenia usług wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych z początkiem  2024 roku. Decyzja ta podyktowana jest zwiększającą się ilością obiektów własnych, które Spółka musi tymi pojazdami obsłużyć. Dodatkowo pojazdy te wykorzystywane są do odbierania wód opadowych z dróg gminnych, w związku z czym SKŻ nie jest w stanie zapewnić zgodnego z umową terminu wywozu nieczystości.  Wszystkie dotychczasowe umowy zawarte z klientami zostały wypowiedziane, z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. W trakcie trwania wypowiedzenia, Klienci mieli możliwość, zlecenia wywozu, który został lub dopiero zostanie zrealizowany.  Spółka nie jest jedyną firmą, która zajmuje się wywozem tzw. szamb, zatem klienci mają możliwość zawrzeć umowy z innymi firmami, które  funkcjonują i funkcjonowały jeszcze przed 2019, kiedy to SKŻ zaczęła świadczyć usługi  wywozu. 

SKŻ nie podziela zarzutów, jakoby jej działania przyczyniły się do znacznego wydłużenia  czasu oczekiwania na wywóz ścieków, nawet do 2 tygodni. Po weryfikacji tej informacji bezpośrednio u pięciu przykładowych przewoźników,  do których zwrócono się o wywóz nieczystości, zadeklarowali oni gotowość wywozu w ciągu 2-4 dni.  Oczekiwanie na wywóz szamba ponad 2 tygodnie nie jest sytuacją  stałą  i standardową - dotyczyła prawdopodobnie jednostkowych sytuacji w okresie świątecznym. W tym czasie, jak co roku, zwiększa się ilość wywozów, a czas oczekiwania się wydłuża. Sytuacja ta jest tożsama, do wielu innych usług w okresie świątecznych, które należy zaplanować z wyprzedzeniem. Dodatkowo prowadzone przez Urząd Gminy kontrole dotyczące opróżniania szamb, spowodowały, iż osoby które dotychczas tego nie robiły, lub robiły sporadycznie, zaczęły  licznie zgłaszać wywozy, co nie pozostało bez znaczenia na czas oczekiwania. 

SKŻ chciałaby także przedstawić kilka faktów, które odnoszą się do zarzutu, jakoby modernizacja przepompowni ścieków na ulicy Polnej w Żukowie miała spowodować zmniejszenie odbieranych ścieków. 

Modernizacja przepompowni ścieków, której dokonano w 2019/2020 roku, przy współfinansowaniu środków unijnych, zwiększyła jej przepustowość ze 115 m3/h do 277m3/h  tj. ponad dwukrotnie. Inwestycja osiągnęła zamierzony cel, tj. zwiększyła możliwość przyjmowania większej ilości ścieków.  Dodatkowo, w 2023 roku  został uruchomiony trzeci punkt zrzutu na zlewni, który umożliwił zwiększenie przyjmowanych ścieków z wozów asenizacyjnych ze 150m3/h do 240m3/h. Od 2019 roku oddano do użytkowania sieć kanalizacyjną w Baninie, Chwaszczynie, Pępowie, Małkowie i Przyjaźni, co pozwoliło na podłączenie  2049 nieruchomości do dnia dzisiejszego, a jednocześnie odciążyło punkt zlewny. Faktem jest, że SKŻ zaczęła kontrolować i eliminować nielegalne zrzuty ścieków na pompach, co wydłuża czas opróżniania beczek, wyjaśniamy jednak iż ich stosowanie nigdy nie było dozwolone, ale często praktykowane przez przewoźników. Monitoring i system pomiarów, jaki został wprowadzony, ma na celu przestrzeganie zasad obiektu,  zgodnie z wytycznymi producenta, oraz zachowanie trwałości urządzeń, za które ostatecznie wszyscy jako mieszkańcy płacimy.  Urządzenia mają służyć latami wszystkim odbiorcom, a to wymaga regulacji np. w przypadku roztopów czy silnych opadów deszczu, kiedy do kanalizacji sanitarnej w dużym stopni napływają wody deszczowe, które także obciążają przepompownię. Takie zabiegi mają na celu zachowanie maksymalnych możliwości urządzeń przepompowni, oraz ich pracę w warunkach dla jakich zostały zaprojektowane, tak aby nie narażać ich na awarie. Dodatkowo wyjaśniamy, iż wprowadzony system elektroniczny ma zapobiec stosowanym praktykom, zwożenia ścieków nie będących ściekami z Gminy Żukowo.   

SKŻ pragnie podkreślić, iż  publikowane w mediach problemy, nie stanowią sytuacji ciągłej, choć mają miejsce, niejednokrotnie spowodowane są czynnikami niezależnymi od SKŻ. Wybiórcze sytuacje i komentarze szeroko ukazywane w mediach, nie stanowią faktycznej codzienności.  Działania podejmowane przez SKŻ, mają na celu zachowanie  trwałości urządzeń a tym samym zachowanie ciągłości w odbierze ścieków od mieszkańców. Poczynione inwestycje zrealizowane zostały dla mieszkańców, i SKŻ nie ma interesu w utrudnianiu czy ograniczaniu ilości odbieranych ścieków. Jednocześnie informujemy, iż otrzymujemy zgłoszenia od mieszkańców, którzy    błędnie informowani przez przewoźników, o zamknięciu punktu zlewnego, podczas gdy punkt zlewny działa,  tylko że  w ograniczonym zakresie.

Jednocześnie SKŻ  wzywa mieszkańców, którzy mają możliwość  przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej, a z jakichś względów jeszcze tego nie uczynili, aby jak najszybciej podjęli  kroki w tym kierunku. Obowiązek podłączenia się do kanalizacji wynika z  art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przyjaźń podłączenie do kanalizacji - ETAP II

Informujemy, że od dnia 22.01.2024r nastąpi możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej mieszkańców miejscowości Przyjaźń zamieszkałych na terenie następujących ulic: Łapińskiej (na odcinku od wysokości ul. Miłej do wysokości ul. Okrężnej), Uroczej, Przytulnej, Przyjaznej, Okrężnej, Rumiankowej, Brzozowej, Mikołaja Kopernika. Prosimy zapoznać się z mapą poglądową. Właściciele nieruchomości mogą zgłosić zamiar podłączenia do systemu kanalizacyjnego. Po złożeniu wniosku (Wniosek o podłączenie do kanalizacji) w siedzibie Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. należy umówić się z przedstawicielem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na odbiór w otwartym wykopie w godzinach 7:30 - 15:30 pod nr telefonu 600-043-627.
Do odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej należy przedłożyć oryginał pomiaru powykonawczego. 
Powyższa procedura dotyczy nieruchomości dla których wykonane zostało podłączenie do granicy działki. W przypadku pozostałych nieruchomości należy wystąpić do Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia.

Mapa poglądowa

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Strona www.skzukowo.pl używa ciasteczek (plików cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki Cookies

Aby zapewnić Państwu wygodne korzystanie z naszych stron internetowych wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapamiętywane przez przeglądarkę i przechowywane na Państwa komputerze.

Możecie Państwo sami i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do waszego komputera zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wykorzystywane przeglądarki mogą być oczywiście tak ustawione, aby żadne pliki cookies nie mogły być przechowywane na dysku twardym, lub aby już przechowywane pliki cookies zostały usunięte.

Jeżeli chcą Państwo się dowiedzieć jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki prosimy o skorzystanie z funkcji pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie portalu.

Opis w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych: