Kanalizacja - Przyjaźń, Lniska

Rusza budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjaźń i Lniska !!!

Dnia 12 maja 2022 r. zawarto umowę na realizację zadania pt. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyjaźni i Lniskach wraz z sieciami wodociągowymi oraz modernizacją przepompowni ścieków w Leźnie”.

 

Przedsięwzięcie zakłada budowę 19,5 km kanalizacji sanitarnej, w tym 14,2 km sieci grawitacyjnej, 3,5 km sieci tłocznej oraz 1,8 km przyłączy (ok. 450 szt.) wraz z budową czterech przepompowni ścieków na terenie miejscowości Przyjaźń i Lniska. Dodatkowo do celów dwóch przepompowni ścieków powstanie łącznie 2 km sieci wodociągowej.

W ramach inwestycji zostanie uzbrojona w kanalizację ulica Żukowska, Strumykowa, Słoneczna, Spacerowa, Osiedlowa, Chabrowa, Szkolna, Łapińska, Brzozowa, Mikołaja Kopernika, Urocza, Przytulna, Przyjazna, Okrężna, Rumiankowa w miejscowości Przyjaźń oraz dwie ulice bez nazewnictwa w miejscowości Lniska.

Natomiast modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w m. Leźno ul. Dębowa jest ściśle związana z ciągłym rozwojem miejscowości Leźno, a także budową w/w kanalizacji w miejscowości Przyjaźń i Lniska. Aktualna wydajność przepompowni jest dostosowana do istniejącej zabudowy, zatem w momencie powstania nowego układu kanalizacji Przyjaźń-Lniska, który będzie tłoczyć ścieki do przepompowni ścieków na ul. Dębowej, dojdzie do sytuacji w której obecnie funkcjonująca przepompownia będzie nieefektywna. Aktualna wydajność przepompowni to około 30-35m3/h, a konieczne jest zwiększenie wydajności do poziomu 80m3/h, a co za tym idzie, modernizacja całego obiektu.

Dzięki przedmiotowej inwestycji kolejne niemal 1000 osób będzie korzystać z kanalizacji sanitarnej, a w perspektywie będzie możliwa dalsza rozbudowa kanalizacji w kierunku Niestępowa i Skrzeszewa.

 

Zawarta umowa z wykonawcą opiewa się na kwotę 28,4 mln zł, z czego 7,8 mln zł zostanie sfinansowane ze środków unijnych, natomiast 12,3 mln zostanie sfinansowane w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka).

 

Wartość całego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I” wynosi 113 592 362,13 zł. Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich w ramach POIŚ wynosi 58 589 663,34 zł

 

  Mapki do poprania :  załącznik nr 1załącznik nr 2

 

Rozszerzenie zakresu projektu nr IV

KANALIZACJA SANITARNA W MAŁKOWIE I PĘPOWIE

ORAZ NOWY KOLEKTOR TŁOCZNY BANINO-PĘPOWOSpółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. pozyskała kolejne środki na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo. Tym razem uzyskano dofinansowanie na wybudowanie 12,2 km kanalizacji sanitarnej w Małkowie przy ulicy Parkowej, Żurawiej, Dworskiej, Pałacowej, Zielonej, Zbożowej, Słonecznej, Lipowej, Spokojnej, Dębowej, Sosnowej, Brzozowej, Pogodnej oraz 0,7 km kanalizacji sanitarnej w Pępowie przy ul. Leśnej. Dzięki w/w inwestycji kolejne ok. 700 osób będzie korzystać z kanalizacji sanitarnej.

 

Dodatkowo w dofinansowaniu zostało ujęte zadanie polegające na budowie 3,8 km kolektora tłocznego Banino – Pępowo. Kolektor prowadzony będzie wzdłuż ulicy Przemysłowej, Lipowej i Leśnej, następnie wzdłuż drogi gruntowej bez nazwy. Budowa kolektora stanowi kolejny etap prac związanych z rozbudową przepompowni ścieków  w Baninie przy ul. Lotniczej – zadania będącego w trakcie realizacji. Inwestycja jest kluczowa z punktu zabezpieczenia prawidłowego przesyłu ścieków z miejscowości Banino.

 

Wartość w/w inwestycji szacuje się na kwotę 12,2 mln, z czego 63,75 % dofinansowane zostanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

 

Ogłoszenie i rozstrzygnięcie postępowań przetargowych przewidziane jest na III/IV kwartału tego roku. Termin realizacji zadań do końca 2022 r.

 

Przedmiotowe zadania realizowane będą w ramach aktualnej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”.

 

Wartość całego projektu wynosi 113 842 534,60 zł! Dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach POIŚ wynosi 58 589 663,34 zł!

 

 

Kanalizacja w Tuchomiu

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W TUCHOMIU

 

Informujemy, że dnia 28 marca 2019 r. została podpisana umowa na zadanie pn:

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w miejscowości Tuchom (lewa strona Tuchomia od ul. Słonecznej do ul. Ogrodowej oraz ul. Jeziorna, ul. Widokowa, ul. Wodnika) z włączeniem nowoprojektowanej sieci do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie”

 

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane „SKIBIŃSKI” Ewelina Skrzypczak z siedzibą w miejscowości Sierakowice.

Inwestycja obejmuje:

 • budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 – ok 11500 mb;

 • budowę przykanalików do granic działek i posesji – ok 1410 mb;

 • budowę sieci kanalizacji tłocznej - ok 5350 mb;

 • budowę przepompowni ścieków – 7 kpl.;

 

Załącznik graficzny inwestycji:

mapa

 

Rozszerzenie zakresu projektu nr III

 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

- rozszerzenie zakresu projektu

 

Dnia 3 grudnia 2019 roku Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”.

 

Aneks obejmuje rozszerzenie zakresu projektu poprzez dodanie zadania pn.:

Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Banino ul. Lotnicza, dz. 57/6”

Wartość całego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I” wynosi 113 592 362,13 zł. Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich w ramach POIŚ wynosi 58 589 663,34 zł.

Rozbudowa istniejącej przepompowni obejmuje wykonanie nowego zbiornika przepompowni ścieków wraz z armaturą, automatyką, sterowaniem i zadaszeniem, wykonanie obiektów i infrastruktury towarzyszącej oraz wymianę istniejącej armatury i automatyki. Dodatkowo przewiduje się m.in. budowę podziemnej przepompowni ścieków wraz z zadaszeniem i suwnicą, nowych komór zasuw dla istniejącej i nowoprojektowanej przepompowni ścieków, komory przepływomierza, studni osadnikowych, nowego agregatu prądotwórczego z zadaszeniem, obiektu sterowni wraz z rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi. Wykonana zostanie niwelacja terenu oraz utwardzenie nawierzchni. Powstanie ogrodzenie oraz oświetlenie terenu przepompowni.

Inwestycja jest niezbędna ze względu na znaczne wyeksploatowaniem urządzeń przepompowni, a także zbyt małą wydajnością pomp w stosunku do ilości ścieków, których przepływ zwiększa się wraz z postępem realizacji kolejnych etapów przedmiotowego projektu. Priorytetem jest więc, by po zakończeniu realizacji projektu Spółka mogła zagwarantować bezawaryjny transport ścieków.

Przepompownia ścieków w Baninie wraz z wewnętrznym odcinkiem sieci kanalizacyjnej wybudowana i oddana została do użytku w 2001 r. Budowa finansowana była ze środków własnych Gminy. Obecnie urządzenia stanowią własność Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.

Rozszerzenie zakresu projektu jest ściśle powiązane z realizacją zadania nr 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Banino” oraz nowo wprowadzonego do projektu zadania nr 18  „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Miszewo, Miszewko, Dąbrowa i Banino”.  Ścieki odprowadzane od mieszkańców Banina, Miszewka, Dąbrowy oraz Miszewa wprowadzane będą do kolektora tłocznego, który funkcjonuje tj. tłoczy ścieki właśnie dzięki przepompowni w Baninie. Zakłada się, iż zadanie nr 3 i 18 będzie generowało łącznie 40,8% ścieków w stosunku do całego projektu.

 

 

 

Przebudowa przepompowni ścieków w Żukowie

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

  

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W ŻUKOWIE

 

 Informujemy, że dnia 27 marca 2019 r. została podpisana umowa na zadanie pn:

 

Przebudowa przepompowni ścieków, ciągu technologicznego podczyszczania ścieków na dopływie do przepompowni kolektora grawitacyjnego oraz punktu zlewnego na terenie przepompowni głównej w Żukowie”

 

Wykonawcą robót jest Stanisław Hirsz, Zakład Usługowo - Produkcyjno - Handlowy „HIRSZ” z siedzibą w miejscowości Stężyca.

 

 Inwestycja obejmuje:

  

 • Budowę nowej studni przepompowi ścieków wraz z wyposażeniem technologicznym;

 • Budowę bramownicy stalowej z wciągarką elektryczną do wyciągania pomp;

 • Budowę zadaszenia nad stanowiskiem pomp;

 • Budowę komory rozdzielczej rurociągów tłocznych wraz z wyposażeniem;

 • Budowę komory rozdzielczej rurociągów grawitacyjnych wraz z wyposażeniem;

 • Przebudowę istniejącego kolektora tłocznego wraz z włączeniem do istniejącego rurociągu DN 400;

 • Przebudowę istniejących komór rozdziału i odpływów do zbiorników otwartych;

 • Budowę nowego piaskownika (kanału betonowego) wraz z separatorem piasku i wykonanie obejścia awaryjnego;

 • Wymianę kraty ręcznej na nową;

 • Budowę nowego budynku dla kraty i piaskownika;

 • Budowę nowego budynku murowanego i wyposażenie go w nowe szafy sterownicze dla przepompowni, kraty i piaskownika oraz w „SZR”;

 • Wymianę części ogrodzenia na nowe;

 • Przebudowę studni wodomierzowej i doprowadzenie wody do ciągów technologicznych kraty i przepompowni ścieków;

 • Utwardzenie dojazdów i oświetlenie terenu;

 • Renowacja i remont osadników otwartych wraz z wyposażeniem;

 • Likwidacja części obiektów na terenie objętym projektem.

 

Przewidywany termin zakończenia zadania: grudzień 2019 r.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Strona www.skzukowo.pl używa ciasteczek (plików cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki Cookies

Aby zapewnić Państwu wygodne korzystanie z naszych stron internetowych wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapamiętywane przez przeglądarkę i przechowywane na Państwa komputerze.

Możecie Państwo sami i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do waszego komputera zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wykorzystywane przeglądarki mogą być oczywiście tak ustawione, aby żadne pliki cookies nie mogły być przechowywane na dysku twardym, lub aby już przechowywane pliki cookies zostały usunięte.

Jeżeli chcą Państwo się dowiedzieć jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki prosimy o skorzystanie z funkcji pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie portalu.

Opis w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych: